iyi ki dogdun şaban

iyi ki dogdun şaban

iyi ki dogdun şaban

iyi ki dogdun şaban

iyi ki dogdun edanur
iyi ki dogdun ebru